Prestationsbaserad kultur som går i linje med verksamhetens mål ger en stadig grund för utveckling och lönesättning.

Vi börjar dagen med att diskutera snåriga arbetsrättsfall kring misskötsel, varningar och disciplinära åtgärder i gruppen. Vilka typer av ärenden är mest utmanande? Ta med dig exempel.

Efter lunch kommer Georg Frick till träffen för att hjälpa oss reda ut begreppen och ge tips om hantering.

När är det dags för arbetsgivaren att medvetandegöra arbetstagaren om bristande ar-betsinsats? Det kan ofta uppkomma missförstånd i denna process. Vilka alternativ finns det. Är det frågan om LAS-varning/erinran eller är det ett korrigerande samtal? När är det dags att tillgripa disciplinär åtgärd. Är det möjligt att tillgripa disciplinär åtgärd då det krä-ver stöd i avtal. Arbetsgivaren har också förhandlingsskyldighet eller överläggningsskyldig-het gentemot facklig part i vissa fall. Frågorna hanteras dessutom olika inom de olika de-larna inom arbetsmarknaden (privat, kommun/region, stat). Vid felaktig hantering kan det leda fram till kränkande särbehandling och risk för skadeståndsanspråk.

  • När det är dags att medvetandegöra en arbetstagare vid bristande arbetsinsats?
  • Är det bristande arbetsinsats eller medioker arbetsinsats?
  • LAS – varning eller erinran?
  • Disciplinär åtgärd kräver stöd i avtal
  • Skriftlig varning
  • Beviskrav
  • Förhandlingsskyldighet eller överläggningsskyldighet
  • När varningen blir en kränkning
  • Skadestånd till arbetstagare

Utvalda rättsfall från Arbetsdomstolen

Tid: 12 september, kl 11—16, (inkl. lunch)
Plats: Clarion Hotel,
Skeppsbrogatan 34 , Luleå

Föreläsare

Georg Frick, Frick HRconsulting
Specialist på praktisk arbetsrätt, författare och arbets-givarkonsult. Georg är flitigt anlitad som rådgivare och föreläsare.

Georg Frick