Sjukfrånvaro är ett sätt att identifiera att ett problem finns – men är ett trubbigt tal för att styra åtgärder, att förstå vad, varför och hur.  För att få bättre vägledning om bakomliggande orsaker till ohälsan har Axfood valt en annan väg. 

I stället för att räkna antal sjukskrivna som underlag för planering av åtgärder, når vi en bättre effekt när vi  synliggör och åtgärdar de faktorer i vår arbetsmiljö som driver upp eller ner antalet sjukskrivna. Forskning visar att när friskfaktorer blir en naturlig del i organisationens arbete att driva utveckling och förbättringar, påverkas arbetsmiljön positivt och sjukfrånvaron minskar.

Inom Axfood har man tagit frågan kring friskfaktorer och vad som driver ohälsa respektive hälsa ett steg vidare genom datadriven analys. Arbetet går under namnet Axfoods Hälsomodell.
Det är först när vi kan ställa data i relation med fakta som vi bygger förståelse för helheten och ser vilka utvecklingsinsatser som bör prioriteras. Nu får varje verksamhet möjlighet att agera där nyttan och behovet är störst och samtidigt synliggöra och sprida goda exempel.

Syftet med denna träff är ge konkreta exempel på hur man kan arbeta med friskfaktorer i en organisation samt vilka beteenden som kan driva hälsa respektive ohälsa. Föreläsningen avslutas med en workshop, där vi får möjlighet att själva reflektera över vilka signaler vi ger till organisationen för att driva hälsa, vilka friskbeteenden som krävs för förändring samt vilka hinder som kan finnas i en organisation för att uppnå full effekt.

Tid: 14 februari 2024, kl 9-12
Frukost från 8.30
Plats: Axfood, Solnavägen 4

Föreläsare

Jenny Gustafsson, HR-specialist arbetsmiljö och hälsa. Jenny har jobbat på Axfood i över 10 år med fokus på arbetsmiljö, hälsa och rehabilitering. Uppdraget är koncernövergripande, inkluderande stöttning till HR och chefer, ta fram policys, riktlinjer och rutiner, upphandla externa samarbetspartner som FHV samt vid behov agera expertstöd och tolka lagkrav. Jenny har tidigare arbetat som avdelningsdirektör på Folkhälsomyndigheten, där hon jobbade både nationellt och internationellt.

Emilie Rodén, HR-specialist arbetsmiljö och hälsa. Emilie har jobbat i 16 år på Axfood, varav 10 år på Axfoodakademien. De senaste 3 åren har hon arbetat med arbetsmiljö med fokus på systemstöden för arbetsmiljö IA och för sjukfrånvaro och rehab Adato.

 

 

Jenny och Emelie, Axfood